70 Posiedzenie Senatu RP

Podczas obrad 70. posiedzenia Senatu w dniu 5 luty 2015 roku Senator RP Jarosław W. Lasecki przedstawił sprawozdanie z posiedzenia połączonych komisji: Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej, które odbyło się 28 stycznia 2015 roku i dotyczyło uchwalonej przez Sejm 15 stycznia 2015 roku ustawy o rzeczach znalezionych.

Zasadniczym celem ustawy było  zebranie i uporządkowanie w jednym akcie prawnym regulacji odnoszących się do procedury postępowania z rzeczami znalezionymi.

Senator Jarosław W. Lasecki był również sprawozdawcą z prac Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie ustawy o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury.

Głównym celem ustawy było  wprowadzenie do systemu prawnego regulacji umożliwiających przekształcanie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, rozwoju oświaty w państwowe instytucje kultury.